یوهانس توماس پیتر د بروین استاد بازنشسته ادبیات فارسی در دانشگاه لیدن است.  زبان‌های فارسی، عربی و ترکی را آموخته است. د بروین گلستان سعدی و اشعار عمر خیام و گلچینی از اشعار کلاسیک فارسی را به زبان دانمارکی ترجمه کرده و از نویسندگان دانشنامه اسلام و دانشنامه ایرانیکا است.