گودرز رشتیانی فارغ‌التحصیل دکتری رشتۀ تاریخ از دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی گروه مطالعات جهان در دانشگاه تهران است.