کاووس محنک در 1335 در تهران به دنیا آمد. مدتی در مؤسسۀ مطالعات خاورمیانه در ژاپن و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه بین‌المللی ژاپن به تحصیل اشتغال داشت. محنک، در زمینه جامعه‌شناسی و سیاست علم و فناوری در کشورهای در حال توسعه، به پژوهش می‌پردازد.