کارن بلیکسن زادۀ ۱۸۸۵ و درگذشته ۱۹۶۲، نویسنده اهل دانمارک بود.