کارلو لوی نویسنده، نقاش، روشنفکر و مبارز ضد فاشیسم ایتالیایی است. او به علت مبارزات ضد فاشیت بین سال‌های ۱۹۳۷-۱۹۳۵ در تبعید به سر برد.