پل کنستان نویسندۀ فرانسوی، تاکنون 9 رمان به چاپ رسانده است. کنستان که هم‌اکنون در شهر اکس-آن پروانسِ فرانسه زندگی می‌کند، بخشی از زندگی خود را در خارج از فرانسه، در کشورهای آفریقایی و امریکای جنوبی سپری کرده و مکانِ غالب رمان‌هایش نیز امریکا یا آفریقا است.