سِر ویدیادار سوراجپراساد نایپل زادۀ ۱۹۳۲ و درگذشتۀ ۲۰۱۸ که بیشتر با نام وی. اس. نایپل شناخته می‌شود رمان‌نویس و مقاله‌نویس ترینیدادی-بریتانیایی با ریشۀ هندی بود. وی در طول زندگی ادبی خویش بیش از ۳۰ کتاب نوشت. او در ۱۹۷۱ برندۀ جایزۀ ادبی من بوکر و در ۲۰۰۱ میلادی برندهۀ جایزۀ نوبل ادبیات شد.