ویلیام ایندیک زادۀ ۱۹۷۱، استاد روانشناسی در کالج داولینگ در اوکدیل، نیویورک است.
او کتاب‌های متعددی را دربارۀ روانشناسی رسانه نگاشته است. ایندیک عضو هیئت علمی تمام‌وقت گروه روانشناسی دانشگاه ویلیام پاترسون در سال 2017 است. دکتر ایندیک مدرک لیسانس خود را در رشتۀ روانشناسی و کارشناسی ارشد موسیقی‌درمانی از دانشگاه نیویورک و دکترای خود را در رشتۀ روانشناسی توسعه از دانشگاه کرنل گرفت.