هربرت مارکوزه، زاده ۱۸۹۸ و درگذشتۀ ۱۹۷۹، فیلسوف و جامعه‌شناس آلمانی و از اعضای اصلی مکتب فرانکفورت بود.هربرت مارکوزه را با نظریه‌پردازی و نقادی پیرامون انقلاب در جوامع می‌شناسند.عنصر آگاهی و توجه به عدالت، تساوی، رانت‌زدایی و پرهیز از ظلم و طبقاتی اندیشیدن در قاموس فکری هربرت مارکوزه برجسته و نمایان است.