هاری تی. مور، زادۀ 1908، نویسنده و استاد دانشگاه انگلیسی است.