هادی خانیکی زادۀ ۱۳۳۰، روزنامه‌نگار، کارشناس رسانه و از استادان سرشناس در رشتهٔ ارتباطات است.