ناصرقلی سارلی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی است.