میشل لالمان جامعه‌شناس فرانسوی است که در 1962 متولد شد. او دانش آموز سابق École normale supérieure de Cachan، و متخصص جامعه‌شناسی کار است. از سال 2000، استاد كامل در تجزیه و تحلیل جامعه‌شناختی كار، اشتغال و سازمان‌ها در هنرستان ملی هنر و صنایع دستی (پاریس) بوده است. از سال 2001 تا 2012 ریاست انجمن «La Clenche» را بر عهده داشت.