مونروسی بیردزلی زادۀ 1915 و درگذشتۀ 1985 فیلسوف هنری آمریکایی بود. شهرت او در زیباشناسی بیشتر به خاطر پرداختن به تئوری ابزارگرا در هنر و مفهوم تجربۀ زیبایی‌شناسی است.