مهوش قویمی زادۀ ۱۳۲۶، استاد بازنشستۀ دانشگاه و مترجم ایرانی است. او علاوه بر تدریس، بعضی از کارهای کریستیان بوبن نویسندۀ فرانسوی را نیز به فارسی ترجمه کرده‌ است.