مهدی محبتی زادۀ ۱۳۴۴، نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی و دانشیار دانشگاه زنجان است.