محمد اردشیر بهرستاقی زادۀ ۱۳۳۵ استاد تمام دانشکدهٔ ریاضی دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگر منطق و ریاضیات شهودگرا است.