محمدرضا عدلی زادۀ 1357، مدرس دروس مختلف رشته ادیان و عرفان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی است.