محسن زمانی متولد سال 1355 پژوهشگر مقیم پژوهشکده فلسفه تحلیلی در 1390 تا 1396 بوده است.