مایک فیشر سابقۀ مشاوره در اومانیستی و روان‌درمانی را دارد.
مایک که به عنوان یکی از کارشناسان برجسته در زمینه مدیریت خشم در انگلستان به حساب می‌آید، در بسیاری از مقالات مجله و روزنامه همکاری داشته است.