مایکل فریمن استاد بازنشستۀ دپارتمان حکمرانی در دانشگاه اسکس در کولچستر انگلستان است که در دانشگاه‌های ادینبورگ، اسکس، کارولینای شمالی و گوتنبرگ تدریس کرده است. او عضو هیئت‌مدیره و رئیس کمیتۀ تحقیقات حقوق بشر انجمن بین‌المللی علوم سیاسی و نیز عضو عفو بین‌الملل و در دوره‌ای رئیس بخش بریتانیای این سازمان بوده است. عمدۀ فعالیت‌های نظری و عملی فریمن در پیوند با حقوق بشر بوده است. او مقالات متعددی در این زمینه منتشر کرده است.