«مایکل اکسوُرثی» نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه اکستر انگلستان بود که پیش‌تر در مقام رئیس بخش ایران در دفتر ایران و کشورهای مشترک‌المنافع وزارت امور خارجۀ بریتانیا فعالیت می‌کرد و از این رو دربارۀ مناسبات سیاسی بین بریتانیا و ایران در دوره‌های مختلف اطلاعات جامع و دقیق و مفیدی به دست می‌دهد. احاطۀ او بر گسترۀ وسیعی از موضوعات مربوط به ایران تحسین‌برانگیز است. از این نویسندۀ کتاب مربوط به نادرشاه افشار نیز به فارسی ترجمه شده است.