مارک دی. هاوزر زادۀ ۱۹۵۹ زیست‌شناس تکاملی آمریکایی و استاد گروه روان‌شناسی دانشگاه هاروارد است. او معتقد است اخلاق بر اساس سازوکارهای ژنتیکی شکل می‌گیرد.