لیلا سیدقاسم در سال 1392 با مدرک دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران فارغ تحصیل شد. او رسالۀ دکترای خود را با عنوان «بلاغت ساختارهای نحوی در تاریخ بیهقی» با راهنمایی دکتر شفیعی کدکنی نگاشته است.