لِو نیکلایِویچ تولستوی؛ زادۀ ۱۸۲۸ و درگذشتۀ ۱۹۱۰، فعال سیاسی-اجتماعی و نویسنده روسی بود. تولستوی از نویسندگان نامی تاریخ معاصر روسیه به‌شمار می‌آید.