فرناندو پسوا شاعر، نویسنده و همچنین مترجم و منتقد پرتغالی است. منتقدان، او را تأثیرگذارترین نویسندۀ جریان‌ساز پرتغالی و از بانیان پست مدرنیسم می‌دانند.