فردینان دو سوسور زادهٔ ۱۸۵۷ و درگذشتهٔ ۱۹۱۳ زبان‌شناس و نشانه‌شناس سوئیسی بود. او پژوهش‌های خود را به دو زبان فرانسه و آلمانی انجام می‌داد. او با نگرش به ساختار زبان به‌عنوان اصل بنیادین در زبان‌شناسی، آن را شاخه‌ای از دانش عمومیِ نشانه‌شناسی دانست. او یکی از بنیانگذاران زبان‌شناسی قرن بیست و یکم و یکی از بنیانگذاران (به‌همراه چارلز سندرز پرس) نشانه‌شناسی به‌شمار می‌رود.