عبدالمجید شَرَفی متولد ۲۴ ژانویه ۱۹۴۲ نویسنده و اندیشمند تونسی از سرشناس‌ترین پژوهشگران متخصص در تمدن و اندیشۀ اسلامی بر پایۀ رویکردهای نوین در پژوهش‌های علمی – آکادمی است. او از چهره‌های معروف روشنفکری عرب است و سال‌ها به عنوان استاد دانشگاه سوربن مشغول تدریس بوده. شرفی تلاش دارد تا در آثار و اندیشه‌اش میان اسلام رسالتی از یک سو، و اسلام تاریخی یا دین از سوی دیگر تمایز قائل شود.