عبدالله صلواتی استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی است.