عبدالرحمان مُنیف (۲۰۰۴- ۱۹۳۳) را از بزرگ‌ترین نویسندگان عرب در قرن بیستم می‌دانند. خصلت بارز اغلب آثار او انعکاس واقعیت‌های تلخ سیاسی و اجتماعی جهان عرب است خاصه در کشورهای استبدادزده‌ای که خودکامگان حاکم ارادة خود را بر مردم و مقدرات و سرنوشت آنها تحمیل می‌کنند و جوّ فشار و اختناق و سرکوب سیاسی آثاری گرانبار دارد و احساس سرکوفتگی و فروپاشی و درهم‌شکستگی در خودآگاه و ناخودآگاه آدم‌ها می‌نشاند.