آلکْسی لژه با نام مستعار سن ژون پرْسْ یا سن لژه لژه، دیپلمات و شاعر برجسته فرانسوی بود. آلکسی از آغاز جوانی، استعداد خود را در شعر نمایان ساخت. او در پاریس با نویسندگان و شاعران جوان در مجله‌ای ادبی همکاری کرد و هم‌زمان به تحصیل در دانشکده پزشکی پرداخت.