سمیرا بامشکی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه فردوسی مشهد است.