رومن یاکوبسن زادۀ ۱۸۹۶ و درگذشتۀ ۱۹۸۲ زبان‌شناس روسی و نظریه‌پرداز ادبی بود. او یکی از بنیان‌گذاران مکتب زبان‌شناسی پراگ به‌شمار می‌رود. او در پژوهش‌های زبان‌شناختی خود، کاملاً چندبعدی عمل می‌کرد و جنبه‌های مختلف مطالعۀ زبان را مد نظر قرار می‌داد.