دیونوسیوس تراکس در اواخر قرن دوم ق‌م و اوایل قرن اول ق‌م در جزیرۀ رودس به تدریس اشتغال داشته است. او از شاگردان اریستارخوس اسکندرانی بوده و آثار متعددی در نقد و تفسیر اشعار هومر از او به جا مانده است. به همین دلیل می‌توان او را یکی از دستوریان اسکندرانی دانست که برخلاف رواقیان به مطالعۀ زبان در حکم بخشی از بررسی‌های ادبی دل بسته بودند و به لحاظ نظری نیز پایبند دیدگاه سامان‌گرایان به شمار می‌رفتند.