حمزه سردادور یکی از پاورقی‌نویسان موفق این روزگار بود. او در ۱۲۷۵ در شهر تبریز متولد شد. هفتاد و چهار سال زندگی کرد و سرانجام در سال ۱۳۴۹ درگذشت. شاید از بخت‌یاری او بود که به‌عنوان یک پاورقی‌نویس که پنجاه سال در مطبوعات قلم‌ زده بود، پیش از آنکه پاورقی و پاورقی‌نویسی به روزگار احتضار خود برسد درگذشت.