جهانگیر دری زادۀ ۱۹۳۲ و درگذشتۀ ۲۰۱۸، نویسندۀ ایرانی‌تبار روسیه و استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه دولتی مسکو بود. او به دلیل انتخاب شغل پدرش به سمت رایزن ایران در شوروی ساکن کشور روسیه بود و بیش از نیم قرن به ترویج زبان و ادبیات فارسی در کشور روسیه پرداخت. دری ۹ کتاب و بیش از ۲۰۰ مقاله علمی نگاشته و ۱۵ مجموعه از آثار نویسندگان ایرانی را به زبان روسی ترجمه کرده ‌است.