باربارا بارون-تیگر به همراه پل دی. تیگر کارشناسان شناخته شده در تیپ‌شناسی شخصیتی هستند. در طول بیست سال، آن‌ها هزاران مشاور شغلیو متخصصان منابع انسانی را آموزش داده‌اند.