امیرحسین خداپرست استادیار گروه فلسفه غرب،مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران است.