اسوالد هنفلینگ در سال 1927 در برلین متولد شد. تحصیلات او در رشتۀ فلسفۀ هنر است.