استاتیس پسیلوس، لیسانس فیزیک را در ۱۹۸۹ از دانشگاه پاتراس یونان، فوق لیسانس تاریخ و فلسفهٔ علم را در ۱۹۹۰ از دانشگاه لندن، کینگز کالج، و دکتری فلسفهٔ علم را در ۱۹۹۴ از همانجا دریافت کرده است. او هم‌اینک استاد گروه فلسفهٔ علم دانشگاه آتن است. او در زمینه‌های فلسفهٔ علم، مابعدالطبیعه، شناخت‌شناسی، و تاریخ فلسفهٔ علم تخصص دارد و با زمینه‌هائی چون فلسفهٔ ذهن و فلسفهٔ زبان و منطق مرتبهٔ اول و فلسفهٔ فیزیک و تاریخ فلسفهٔ جدید بسیار آشنا است.