اریک کلیفورد امبلر، زادۀ ۱۹۰۹ و درگذشتۀ ۱۹۹۸، نویسنده بریتانیایی داستان‌های کارآگاهی بود.