ادوین گنتزلر استاد برجستهٔ ادبیات تطبیقی و مدیر سابق مرکز ترجمه در دانشگاه ماساچوست آمهرست است.

او عضو بنیانگذار انجمن مطالعات ترجمه و ترجمه آمریکایی است و در کمیته اجرایی مؤسسه نیدا هم مشغول به کار بود.