احمد سمیعی گیلانی زادهٔ ۱۲۹۹، مترجم و نویسندهٔ ایرانی و عضو پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.