آنت کلیهر در سال 1950 در ایرلند به دنیا آمد و در سال 1978 به استرالیا مهاجرت کرد. کتاب های دیگر او عبارتند از Noodles on Our Ceiling، جلبک دریایی در سوپ ما، Pet 4 Elvin و Pumpkin Head is Dead! او متاهل و دارای چهار فرزند است.