آرتور مایزنر زادۀ 1907 و درگذشتۀ 1988 استاد دانشگاه و منتقد ادبی بود. او پس از فارغ تحصیلی از دانشگاه پرینستون مدرک فوق لیسانس خود را از دانشگاه هاروارد و دکتری را از دانشگاه پرینستون دریافت کرد.